Home NAV Report Báo cáo NAV VFF 2016

Báo cáo NAV VFF 2016

Home NAV Report Báo cáo NAV VFF 2016

Báo cáo NAV VFF 2016

by VinaCapital_Admin

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13 tháng 06 năm 2016June 17, 2016

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13 tháng 06 năm 2016June 17, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 07 tháng 03 năm 2016March 11, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 07 tháng 03 năm 2016March 11, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 29 tháng 02 năm 2016March 5, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 29 tháng 02 năm 2016March 5, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 22 tháng 02 năm 2016February 26, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 22 tháng 02 năm 2016February 26, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 15 tháng 02 năm 2016February 19, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 15 tháng 02 năm 2016February 19, 2016

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08 tháng 02 năm 2016February 17, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 08 tháng 02 năm 2016February 17, 2016

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 08 tháng 02 năm 2016February 17, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 08 tháng 02 năm 2016February 17, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 01 tháng 02 năm 2016February 5, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 01 tháng 02 năm 2016February 5, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 25 tháng 01 năm 2016January 29, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 25 tháng 01 năm 2016January 29, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 01 năm 2016January 22, 2016

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 01 năm 2016January 22, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 01 năm 2016January 22, 2016

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 01 năm 2016January 22, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 01 năm 2016January 15, 2016

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 01 năm 2016January 15, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 01 năm 2016January 15, 2016

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 01 năm 2016January 15, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 04 tháng 01 năm 2016January 8, 2016

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04 tháng 01 năm 2016January 8, 2016

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 04 tháng 01 năm 2016January 8, 2016

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04 tháng 01 năm 2016January 8, 2016