Home NAV Report Báo cáo NAV VFF 2017

Báo cáo NAV VFF 2017

Home NAV Report Báo cáo NAV VFF 2017

Báo cáo NAV VFF 2017

by VinaCapital_Admin

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25 tháng 12 năm 2017December 29, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 25 tháng 12 năm 2017December 29, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 12 năm 2017December 22, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 12 năm 2017December 22, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 12 năm 2017December 14, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 12 năm 2017December 14, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 04 tháng 12 năm 2017December 8, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 04 tháng 12 năm 2017December 8, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27 tháng 11 năm 2017December 1, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 20 tháng 11 năm 2017November 22, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 20 tháng 11 năm 2017November 22, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 13 tháng 11 năm 2017November 17, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 13 tháng 11 năm 2017November 17, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 06 tháng 11 năm 2017November 10, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 06 tháng 11 năm 2017November 10, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 10 năm 2017November 3, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 30 tháng 10 năm 2017November 3, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 10 năm 2017November 3, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 23 tháng 10 năm 2017November 3, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 16 tháng 10 năm 2017October 20, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 16 tháng 10 năm 2017October 20, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 10 năm 2017October 12, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 10 năm 2017October 12, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 10 năm 2017October 9, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 10 năm 2017October 9, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 25 tháng 09 năm 2017September 28, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 25 tháng 09 năm 2017September 28, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 09 năm 2017September 22, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 18 tháng 09 năm 2017September 22, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 09 năm 2017September 18, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 11 tháng 09 năm 2017September 18, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 01 tháng 09 năm 2017September 11, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 01 tháng 09 năm 2017September 11, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 28 tháng 08 năm 2017September 1, 2017

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 28 tháng 08 năm 2017September 1, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27 tháng 02 năm 2017March 1, 2017

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 27 tháng 02 năm 2017March 1, 2017