Home NAV VESAF 2018

NAV VESAF 2018

Home NAV VESAF 2018

NAV VESAF 2018

by Operation team

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 03 năm 2018March 16, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 03 năm 2018March 16, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 03 năm 2018March 16, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05 tháng 03 năm 2018March 9, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 05 tháng 03 năm 2018March 9, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 26 tháng 02 năm 2018March 2, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 26 tháng 02 năm 2018March 2, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 02 năm 2018February 22, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 12 tháng 02 năm 2018February 22, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 05 tháng 02 năm 2018February 9, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 05 tháng 02 năm 2018February 9, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 29 tháng 01 năm 2018February 2, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 29 tháng 01 năm 2018February 2, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 22 tháng 01 năm 2018January 25, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 22 tháng 01 năm 2018January 25, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 15 tháng 01 năm 2018January 19, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 15 tháng 01 năm 2018January 19, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 01 năm 2018January 11, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 09 tháng 01 năm 2018January 11, 2018

Báo cáo thay đổi giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 01 năm 2018January 5, 2018

Báo cáo giá trị tài sản ròng ngày 02 tháng 01 năm 2018January 5, 2018